Creative Porcurement Forum

Sefydlwyd y Fforwm Caffael Creadigol yn 2013 gyda’r weledigaeth ganlynol:

*Hyrwyddo arwyddocâd cenedlaethol caffael a chymeradwyo arfer gorau yng
Nghymru: mynd ar drywydd rhagoriaeth mewn arferion caffael ac ymchwil;
hyrwyddo caffael fel proffesiwn o ddewis; helpu i sicrhau bod Cymru yn Ganolfan cymhwysedd ar gyfer caffael*

Mae’r Fforwm wedi’i hwyluso gan Gwerth Cymru a’i gadeirio gan John McClelland CBE.

Mae Cymru yn ffodus iawn o gael yn ei Phrifysgolion, rai o’r academyddion mwyaf uchel eu parch, arloesol a blaengar o ran ymchwil i’r gadwyn gyflenwi a chaffael ac maent wedi cytuno i ddod ynghyd o dan y Fforwm i rannu a gweithio ar y cyd ar fentrau sydd wedi’u hanelu at wireddu’r weledigaeth. Mae hyn yn cynnwys:

#Sefydlu Academi Arfer Gorau Caffael wedi’i hanelu at nodi a rhannu arfer gorau o bob cwr o’r byd

*Wythnos flynyddol o seminarau, trafodaethau a digwyddiadau caffael sy’n dod
ag academyddion, cyfreithwyr ac ymarferwyr uchel eu parch o bob cwr o’r byd i
Gymru

*Cinio blynyddol i gyflwyno Gwobrau Caffael i gydnabod yr unigolion a’r
sefydliadau hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i les cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol Cymru drwy gaffael yn y sector cyhoeddus

*.Cytuno ar amrywiaeth o waith ymchwil ym maes caffael, i’w gyflawni gan fyfyrwyr CIPS, MSc a PhD yn y Prifysgolion

Fforwm Caffael Creadigol

h1.Creative Procurement Forum

The Creative Procurement Forum was set up in 2013 with a vision as follows:

h2.*To champion the national significance of procurement and commend best
practice in Wales: pursuing excellence in research and procurement practices;
promoting procurement as a profession of choice; helping position Wales as a
Centre of Competence for procurement*.

The Forum is facilitated by Value Wales and chaired by John McClelland CBE.
Wales is very fortunate to have in its Universities some of the most respected,
innovative and forward thinking academics in procurement and supply chain
research and they have agreed to come together under the Forum to share and work collaboratively on initiatives aimed at turning the vision into reality. This includes: *The establishment of a Procurement Best Practice Academy aimed at identifying and disseminating best practice from around the world *An annual week of procurement seminars, discussions and events bringing to
Wales respected academics, lawyers and practitioners from around the world *An annual Procurement Awards dinner to recognise those individuals and
organisations who have made a real difference to the social, economic and environmental well being of Wales through public sector procurement *An agreed range of procurement research to be undertaken by CIPS, MSc and PhD students at the Universities

Full details can be found here: Creative Procurement Forum