Best Practice of the Welsh Procurement

Gwobr Caffeal Cyhoeddus Gwyrdd 2014

Amber Services

Ynglŷn ag Amber Services

Mae Amber Services, a sefydlwyd ym 1972, yn arbenigo mewn rheoli
gwastraff o gasglu i waredu, gyda phwyslais arbennig ar ailgylchu.
Mae’r cwmni o Ystrad Mynach yn ailgylchu tua 85% o’r holl wastraff
cyffredinol sy’n cyrraedd y safle.

Menter Eithriadol

Nod Amber Services yn 2015 yw bod dim gwastraff yn mynd i
safleoedd tirlenwi. Bob blwyddyn, mae’r cwmni’n ceisio gwella’r
prosesau ailgylchu gwastraff ac mae wedi buddsoddi mewn offer a
phrosesau newydd i gynyddu cyfraddau ailgylchu. Un o lwyddiannau
mawr y cwmni yw ei waith gyda Coleg Gwent. Yn 2007, roedd Coleg
Gwent y anfon ei holl wastraff i safleoedd tirlenwi. Gan gydnabod bod
hyn yn annerbyniol, gosododd her i’w hun o 50% o wastraff tirlenwi
erbyn 2012, gan weithio’n agos gydag Amber Services i gyflawni hyn.

Y Canlyniadau

Erbyn 2012, yn fwy na dim ond cyflawni’r amcan hwn, roedd Coleg
Gwent wedi gwneud yn llawer gwell drwy gyrraedd cyfradd ailgylchu
o 87%. Gan weithio’n agos, helpodd Amber Services y cwmni i ennill
lefel uchaf Safonau Rheoli Amgylcheddol y Ddraig Werdd, gan fynd â
chyfradd ailgylchu’r cwmni o 0 yn 2007 i 575 o dunelli yn 2012.

Winner of the Green Public Procurement Award 2014

Amber Services

About Amber Services

Formed in 1972, Amber Services specialise in waste management
from collection to disposal with a heavy emphasis on recycling.
The company based in Ystrad Mynach can report a recycling
percentage in the region of 85% of all general waste received at site.

Outstanding Initiative

In 2015 Amber Services aim to achieve Zero Waste to Landfill.
Each year the company look to improve the processes to recycle
waste and have invested in new equipment and processes to increase
recycling. One of the companies biggest success stories is their
work with Coleg Gwent. In 2007, Coleg Gwent was sending 100%
of its waste to landfill. Recognising this was unacceptable they set
themselves the challenge of 50% landfill waste by 2012 and worked
closely with Amber Services to achieve this objective.

The Results

By 2012, Coleg Gwent had not only achieved this objective but had
gone far beyond this to achieve an 87% recycle rate. Developing
a close working relationship, Amber Services helped the company
achieve the highest level of Green Dragon Environmental Management
Standards and took the company’s recycle rate from 0 in 2007 to 575
tonnes of recyclables in 2012.